نوارچسب های کاغذی

اخبار : نوارچسب های کاغذی

تاریخ خبر : 10/22/2014 10:47:07 PM

نوارچسب های کاغذیاین نوار چسب متشکل از کاغذ کرپ و چسب فشار حساس از نوع رابر میباشد این نوار چسب انعطاف پذیر بوده و پس از بر آمدن اثری از چسب جا نمیگذارد .نوار چسب کاغذی جهت استفاده در صنعت خودرو سازی همچنین برای مصرف عمومی و بسته بندی، مناسب میباشد

موارد مصرف: این نوار چسب درصنعت خودرو سازی جهترنگ کاری و عایق کاری خودرو به کار میروداین نوار چسب برای مصارف عمومی وبسته بندی ( اوزان سبک) نیز استفاده میشود

ابعاد: عرض های استاندارد 24،48 میلیمتر

طول: 30 یارد و 50 یارد


 

 

این نوار چسب متشکل از کاغذ کرپ CREPE PAPER MASKING و چسب فشار حساس از نوع رابر RAUBBER BASED میباشد این نوار چسب انعطاف پذیر بوده و پس از بر آمدن اثری از چسب جا نمیگذارد .نوار چسب کاغذی جهت استفاده در صنعت خودرو سازی همچنین برای مصرف عمومی و بسته بندی، مناسب میباشد

موارد مصرف: این نوار چسب درصنعت خودرو سازی جهترنگ کاری و عایق کاری خودرو به کار میروداین نوار چسب برای مصارف عمومی وبسته بندی ( اوزان سبک) نیز استفاده میشود

ابعاد: عرض های استاندارد 24،48 میلیمتر

طول: 30 یارد و 50 یارد